1. /
 2. Статьи
 3. /
 4. Сад и Огород
 5. /
 6. Полезные статьи садоводу и огороднику
 7. /
 8. Біоактивний напій Chlorella – джерело життя та здоров'я!

Біоактивний напій Chlorella – джерело життя та здоров'я!

Рейтинг
Содержание статьи
 1. Застосування хлорели в лікувальних і профілактичних цілях
 2. Дослідження                                                   
 3. Мета дослідження
 4. Матеріал і методи дослідження
 5. Результати дослідження та їх обговорення
 6. Отримані дані дозволяють зробити наступні висновки

Застосування хлорели в лікувальних і профілактичних цілях

У світі використовують водорості для отримання цінних органічних речовин(білок, жири, вітаміни) в харчових цілях і як сировини для фармацевтичної промисловості. Широко відомо застосування хлорели в лікувальних і профілактичних цілях.

Хлорела має бактерицидні властивості завдяки вмісту в ній антибіотика, який був названий хлорелліном. Цей антибіотик виявився ефективним проти стрептококів, стафілококів, кишкової палички та в меншій  мірі проти збудника туберкульозу. Велику роботу по вивченню дії хлорелліна провела Левіна. Високу бактерицидність хлорели відзначають в своїх роботах Суботіна і Титова, Голлербах. В їх дослідах водорості виявилися ефективними проти кишкової палички, бактерій дизентерії. Автори досліджень визначили, що активність хлорелліна залежить від фізіологічного стану водоростей: з другого і по 16-й день вирощуваннясуспензії вона зростає, а потім слабшає. Бактерицидні властивості хлорели використовують у своїй практиці лікарі і суспензію хлорели називають «зеленими ліками»!   

суспензію хлорели називають «зеленими ліками»   

Дослідження                                                   

У даний час спостерігається зростаючий інтерес до біологічних добавок, створених з використанням зеленої водорості хлорела. У дослідженні в Одеському національному медичному університеті, Україна брали участь 30 клінічно здорових осіб, у віці від 17 до 66 років, 10 чоловіків і 20 жінок. Обстежувані вживали водну суспензію живої хлорели штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111 концентрацією 19-34 млн кл/мл. Курс прийому становив 28 днів. До і після завершення курсу були проведені наступні дослідження: антропометрія, дослідження композиційного складу тіла, дослідження фізичної працездатності (тест PWC170), загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові.

Дослідження

У всіх обстежуваних спостерігалася позитивна динаміка суб'єктивного самопочуття, обумовлена підвищенням загального тонусу, зменшенням тривалості необхідного для відновлення сну, а також нормалізацією роботи кишечника.

Дослідження біологічних добавок

При дослідженні динаміки антропометричних показників не виявлено достовірної зміни ваги обстежуваних, однак, зареєстровано достовірне зменшення обсягів талії і стегон. Виявлено недостовірні зміни жирової і м'язової складових, та чітка тенденція до зниження величини вісцерального жиру у переважній більшості обстежуваних. Вірогідно підвищився показник PWC170/кг жирової маси. Суттєво підвищилася ефективність гемодинаміки за рахунок зниження показників систолічного і діастолічного тиску.

У дослідженні

Дослідження крові виявили, що загальна кількість еритроцитів достовірно не змінилася, проте рівень гемоглобіну істотно збільшився. Внаслідок цього на високому рівні вірогідності відбулося підвищення кольорового показника, що свідчить про значне поліпшення кисневотранспортної функції крові. Також зареєстровано достовірне збільшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів (в межах нормативних показників), що дозволяє зробити припущення про стимуляцію імунної системи крові.

У дослідженні в Одеському національному медичному університеті

Найбільш статистично значущі зміни зареєстровані в показниках, що відображають функціональний стан печінки. Спостерігається достовірне зниження величин загального і прямого білірубіну, що свідчить про поліпшення її детоксикаційної функції. У той же час нами не було зареєстровано достовірних змін з боку показників ліпідного обміну, про які повідомляли ряд авторів.

У дослідженні

В даний час спостерігається зростаючий інтерес до біологічно активних харчових добавок на основі натуральних, екологічно чистих компонентів. Одним з найбільш перспективних продуктів даного напрямку є біологічні добавки, створені з використанням зеленої прісноводної водорості хлорела (Chlorophyta, Trebouxiophyceae).

біологічні добавки

До складу Chlorella входять протеїн, хлорофіл, харчові волокна, жирні кислоти, каротиноїди, сульфітовані полісахариди, глікопротеїни, антиоксиданти, нуклеїнові кислоти, мікроелементи, вітаміни, тощо, що пояснює її значну біологічну активність.

У зв'язку з цим зростає кількість робіт, що вивчають Chlorella vulgaris не тільки як джерело корисних речовин для використання в функціональному харчуванні, але і можливості її застосування в лікувальних і профілактичних цілях. Так, є дані про позитивний вплив хлорели на ступінь кардіоваскулярного ризику, її виражений гіпотензивний ефект. Результатами досліджень відзначено зниження рівня глюкози крові, підвищення кількості глутатіон-позитивних клітин при цукровому діабеті, підвищення відсотку інсулін-продукуючих бета-клітин і глюкогон-продукуючих клітин. Також доведено вплив Chlorella vulgaris на регуляцію рівня лімфоцитів, гранулоцитів та інших імунокомпетентних клітин.

Chlorella vulgaris

Є дані про позитивні зміни рівня білірубіну і ферментів печінкового метаболізму. Досить велика кількість робіт присвячено впливу прийому хлорели на ліпідний обмін. Деякими авторами отримані цікаві дані про вплив вживання хлорели при окисному стресі: дослідниками виявлено значне підвищення антиоксидантної здатності сироватки крові, зниження загальної втомлюваності, тощо. Однак, переважна більшість цих досліджень виконані на лабораторних тварин, що не дозволяє з достатньою точністю апробувати отримані дані для клінічних цілей. Додаткову складність вносить той факт, що хлорела використовується у вигляді порошків, таблеток, суспензій, що не дозволяє точно визначити який вид водорості і в якій концентрації використовувався.

Chlorella vulgaris

Мета дослідження

Мета дослідження ‒ вивчення впливу курсового прийому водної суспензії хлорели (Chlorella vulgaris) на фізичну працездатність і показники крові у здорових людей.

Матеріал і методи дослідження

У дослідженні брали участь 30 клінічно здорових осіб віком від 17 до 66 років, 10 чоловіків і 20 жінок.

З усіма учасниками дослідження підписували «Інформовану згоду», в якій коротко наведені дані щодо відсутності препарату у забороненому списку WADA, відповідальність учасників дослідження протягом використання лікарської субстанції.

Матеріал і методи дослідження

Обстежувані особи вживали водну суспензію живої хлорели штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111 концентрацією 19-34·106 кл./мл, виробництва компанії «Аlgalive» (Україна, Одеська область), в кількості 500 мл на добу, по 250 мл вранці та ввечері, за 20-30 хв до прийому їжі. Курс застосування живої хлорели становив 28 днів.

До і після завершення курсу були проведені наступні дослідження: антропометрія, дослідження композиційного складу тіла, дослідження фізичної працездатності (тест PWC170), загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові.

Матеріал і методи дослідження

Для дослідження композиційного складу тіла використовувався монітор «Omron» BF-512 (Японія), що дозволяв визначати жирову і м'язову компоненти, а також величину вісцерального жиру. Дослідження фізичної працездатності проводилося тестуванням величини PWC170 на велоергометрі «Torneo» B-507M (Італія) з одночасною реєстрацією частоти пульсу і артеріального тиску. При загальному аналізі крові досліджувалася розгорнута формула крові. Біохімічний аналіз крові включав визначення наступних показників: загальний, прямий і непрямий білірубін, аланінамінотрансфераза (АлТ), аспартатамінотрансфераза (АсТ), гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїни низької та високої щільності. Для суб’єктивної оцінки загального стану обстежуваних використовувався опитувальник САН (самопочуття, активність, настрій).

Матеріал і методи дослідження

Оцінку достовірності змін показників до і після курсу проводили на основі t-критерію Стьюдента для зв’язаних вибірок за допомогою програми XLSTAT.

Результати дослідження та їх обговорення

По закінченню курсу жоден із обстежених не відчував погіршення самопочуття, навпаки, позитивна динаміка спостерігалася у 87 %, причому 46,7 % відзначили підвищення загального тонусу, зменшення тривалості необхідного для відновлення сну, а 30 % відзначили нормалізацію роботи кишечника.

Антропометричні вимірювання показали, що під впливом курсу прийому хлорели не відбулося достовірного зміни ваги обстежуваних, на це ж вказує відсутність зміни індексу маси тіла (ІМТ). У той же час відбулося достовірне пропорційне зменшення обсягів талії і стегон, внаслідок чого індекс (талія‒стегна) залишився без змін.

Результати дослідження

При дослідженні композиційного складу тіла виявлено відсутність змін вмісту жирової і м’язової компоненти. Також не відбулося зменшення вмісту вісцерального жиру, однак, зареєстрована чітка тенденція до зниження цього показника на 12% у чоловіків і 8,7% у жінок відповідно.

Оцінка фізичної працездатності не виявила достовірних змін у значенні величин абсолютної та відносної працездатності ‒ PWC170 і PWC170/кг. Однак, якщо простежити динаміку показника PWC170/кг жирової маси, то спостерігається достовірне підвищення величини фізичної працездатності, що складає 5,8±3,95 Вт/кг і 8,8±5,99 Вт/кг для абсолютного і відносного показників працездатності відповідно. Дане спостереження дозволяє зробити висновок, що показник PWC170/кг жирової маси є більш чутливим для оцінки динаміки фізичної працездатності, ніж традиційний показник PWC170/кг.

Chlorella

Загальна кількість еритроцитів достовірно не змінилася, проте рівень гемоглобіну істотно збільшився. Це факт підтверджує раніше отримані дані інших дослідників. Внаслідок цього на високому рівні вірогідності відбулося підвищення кольорового показника, що свідчить про значне поліпшення кисневотранспортної функції крові. Також зареєстровано достовірне збільшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів (в межах нормативних показників), що дозволяє зробити припущення про стимуляцію імунної системи крові, про що повідомлялося в ряді робіт. У той же час достовірних змін кількості інших формених елементів крові не спостерігалося.

Chlorella

Отримані дані дозволяють зробити наступні висновки

1.   При вживанні водної суспензії хлорели (Chlorella vulgaris) здоровими людьми протягом 28 денного курсу спостерігається позитивна динаміка САН, включаючи суб'єктивне самопочуття, що обумовлено підвищенням загального тонусу, зменшенням тривалості необхідного для відновлення сну, а також нормалізацією роботи кишечника.

2.   При дослідженні динаміки антропометричних показників не виявлено достовірної зміни ваги обстежуваних, однак, зареєстровано достовірне зменшення обсягів талії і стегон.

3.   При дослідженні композиційного складу тіла не виявлено достовірних змін жирової і м’язової складових. Зареєстрована чітка тенденція до зниження величини вмісту вісцерального жиру як у жінок, так і у чоловіків.

4.   Дослідження фізичної працездатності виявила достовірне підвищення показника PWC170/кг жирової маси, що є більш точним параметром визначення загальної працездатності, ніж просто підрахунок відношення PWC170/кг загальної маси тіла.

5.   Зареєстровано суттєве підвищення ефективності гемодинаміки за рахунок зниження показників систолічного і діастолічного тиску, що виявляється як в стані м'язового спокою, так і при забезпеченні виконання фізичного навантаження.

6.   Показаний вплив живої хлорели у вигляді суспензії на стимуляцію першої лінії імунного захисту.

7.   Під впливом курсового прийому суспензії живої хлорели поліпшується функціональний стан печінки, на що вказує зменшення коефіцієнту де Ритиса.

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані вказують на визначену біологічну активність водної суспензії живої хлорели щодо основних функціональних систем організму людини та потребують проведення подальших уточнюючих досліджень на різних контингентах. Це створює високу потенційну можливість використання хлорели для клінічних і профілактичних цілей, що має стимулювати подальші дослідження в цьому напрямку

Chlorella

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Автор

Комментарии

Внимательно и с интересом прочитал данную статью. Собственно, возникли вопросы к автору. Я так понимаю (ничего, что комментарий на русском?), что данное исследование проводилось в привязке к активным занятием спортом испытуемыми? И результаты, следовательно, включают в себя как результат употребления биологически-активного напитка Chlorella, так и результаты регулярных физических упражнений в процессе данного исследования. Так вот: какая доля положительных изменений у испытуемых принадлежит напитку Chlorella, а какая -- занятиям спортом? Не получается ли, что в какой-то мере участники эксперимента просто "помогли себе сами" благодаря регулярным упражнениям? Нет,я не оспариваю полезность хлореллы -- фитотерапевтические свойства данного водного растения давно и широко известны (а следовательно, и биоактивный напиток Chlorella на его основе просто не может быть бесполезным), но всё же хотелось бы знать, какая часть улучшений принадлежит спорту, а какая -- обсуждаемому в статье напитку?

0 Ответить Написать
Последние обновления

Авторизация

Регистрация